Eventbanner

 •   2017/09/24 - Ansfeldner Genusslauf
 • Zeitmessung via Startnummern-RFID-Tag durch MaxFunTiming - www.maxfunsports.com/result


  Online deadline: 17.09.2017 23:59
 •   2017/09/24 - Ansfeldner Genusslauf - Závod
 • Název závodu Vzdálenost Start
  Hlavní závod
  13 km 09:00 h
  Relay
  4/4/4km 09:15 h
  Hobbylauf 4km
  4 km 09:15 h
  Hobbylauf 8km
  8 km 09:15 h
 •   2017/09/24 - Ansfeldner Genusslauf - Cena registrace
 • Hlavní závod21.04.2017 - 17.09.2017€ 15,00
  Relay21.04.2017 - 17.09.2017€ 45,00
  Hobbylauf 4km21.04.2017 - 17.09.2017€ 15,00
  Hobbylauf 8km21.04.2017 - 17.09.2017€ 15,00